Kirke og kulturmedarbejder med sekretærfunktion, Rødding Sognekirke.

Stillingen er på 24 timer ugentlig, med mulighed for merarbejde op til 30 timer pr uge.

Stillingen er nyoprettet.

Menighedsrådet søger en kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. november 2019. Den ugentlige arbejdstid er 24 timer, men der kan evt. indbygges flere opgaver ind i stillingen så den bliver på 30 timer.

Du skal indgå i et positivt og engageret samarbejde med Rødding Sognekirkes personale, frivillige og menighedsråd.

Stillingsindhold:

 • Udvikling af aktiviteter alene og i samarbejde med menighedsråd, præster og det øvrige personale ved kirken.
 • Sekretær for præsterne.
 • Planlægning og udførsel af arrangementer for børn og familier i samarbejde med præsterne, menighedsrådet og frivillige
 • Varetagelse af kommunikation - internt og eksternt.
 • Babysalmesang samt korskole i samarbejde med organist.
 • Evt.deltage i konfirmandundervisning i samråd med præsterne.
 • Stå for minikonfirmand undervisning i samarbejde med præster og frivillige.
 • Tovholder for fredagscafeen.
 • Stå for indkaldelse af vikarer ved personalets sygdom og ferie.
 • Vedligeholde hjemmeside, intranet og facebook

Vores ønske til dig er

 • At du brænder for kirkens liv og vækst.
 • At du har erfaring med at arbejde selvstændigt, struktureret og ansvarligt.
 • At du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider.
 • At du har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • At du har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre.
 • At du er ideudvikler, og samtidig kan stå for den praktiske gennemførelse.
 • At du er fortrolig med digitale platforme.

Vi tilbyder:

 • Engagerede og positive menighedsrådsmedlemmer og personale.
 • Et selvstændigt og alsidigt job
 • Kontor i sognegården.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 med tilhørende Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder m.fl. Aftalerne kan ses her: https://www.folkekirkenspersonale.dk/

Forinden ansættelsessamtalen skal der ske ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau - med mindre ansøger tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder jvf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med funktion som kirke- og kulturmedarbejder. Ækvivaleringen finder sted på baggrund af et af ansøger udfyldt skema og har til hensigt at fastslå, om der er behov for supplering af ansøgers kompetenceniveau. Se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139044

I henhold til gældende Overenskomst og Organisationsaftale sker aflønningen som intervalløn, der i nutidskroner ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer udgør:

 • Hvis kompetencekravet ikke er opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 284.390 og 376.817 kroner
 • Er kompetencekravet opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 298.610 og 426.585 kroner.

Pensionsbidraget udgør 18 %.

Løn og tillæg reguleres i henhold til ansættelsesbrøken.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet Børneattest.

Ansøgning på      8949fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 18. september 2019

Rødding Menighedsråd

Anger Nissen

Formand